Adatkezelés

Látogatóink személyes adatainak védelme, a  Melina Bt. számára kiemelten fontos feladat. A webáruházunk használatához szükséges azonosításra alkalmas személyes adatok kezelése megfelel az adatvédelmi törvények előírásainak. Adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. Kivétel a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen szállítói szolgálat és a számvitelhez szükséges elszámoló szolgálat. Munkatársaink és partnereink szintén titoktartással tartoznak.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az új európai jogszabályok az eddiginél szigorúbb új adatvédelmet írnak elő. Ennek az előírásnak megfelelően, a Melina Bt. is újra szabályozza Adatvédelmi Szabályzatát, különös tekintettel, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”General Data Protection Regulation), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, továbbá a számvitelről szóló 2000, évi C. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.  törvények rendelkezéseire.

Az adatkezelés jogalapja a fenti rendelkezéseken túl az érintett Felhasználó önkéntes hozzájárulása adatai kezeléséhez, amit a webáruházunban való regisztrációjával egyidőben vállal.

Adatkezelő a Melina Bt. Székhelye 6726 Szeged, Székely sor 15. Telephelye: 6726 Szeged Vedres u. 2. Elektronikus (E-mail) címe: melina@melina.hu 
Cégjegyzékszám: Cg.06-06-005762 Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Csomagküldő kereskedői tevékenység nyilvántartási száma: C/002 570
Adószám: 21724226-2-06  Bankszámlaszám: 57400217-10115332
Telefon elérhetősége: 20-805-5500

A Melina Bt üzemeltetésében lévő webáruház három címen érhető el: www.gobelinaruhaz.hu , www.kotofonalak.hu és a www.melina.hu címeken.
A webáruház regisztráció nélkül is látogatható, böngészhető. Ezek a látogatások a rendszerben nem kerülnek rögzítésre. A webáruház cookie-kat nem használ.

Kezelt személyes adatok, melyeket a webáruházat látogató Ügyfelek, mint Felhasználók a regisztráció során vásárlás és tájékozódás érdekében önként meg adnak, és ezzel egyben elfogadják az adatkezelési tájékoztatónkban foglalt szabályokat és hozzájárulnak a személyes adataik kezeléséhez.

A kezelt adatok köre, amit az Adatkezelő használ: személy teljes neve, lakcíme, E-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím. Ezek az adatok a webáruház „Felhasználói adatok” menüpontjában találhatók. Bejelentkezés után szabadon megtekinthetők, ellenőrizhetők. Ugyan csak itt található a hírlevél küldésével kapcsolat hozzájárulási nyilatkozat kezelői felülete is. Ezeket az adatokat belépés után a Felhasználó bármikor szabadon önállóan megváltoztathatja. A hírlevél küldés lehetőségét is itt állíthatja be, kérheti, vagy lemondhatja. A hírleveleink végén található nyilatkozatra kattintva ott is bármikor lemondhat ezek küldéséről.
Ezen az oldalon van a fiókazonosító szám is, mely állandó. Ezt a számot a regisztrációkor Felhasználó, automatikusan kapja és a szám az adatok változtatása után sem változik. Ehhez kapcsolódik, a törzsvevőadat, melynek fokozatáról szintén itt lehet tájékozódni. A Melina Bt. mint Adatkezelő ezeket az adatokat ismeri és a rendelések teljesítése érdekében kezeli. A belépési jelszó Adatkezelő számára ismeretlen. A rendszerben lehetőség van az elfelejtett jelszó helyett új jelszó megadására.
A beérkezett rendelések és azok tartalma is nyilvántartásba kerül, mivel a törzsvásárlói kedvezmény nem évül el. Ismert a rendelés és szállítás időpontja, a rendelés tartalma.
Az adatközlés önkéntes, a regisztrált Felhasználó bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok törlését igényelni. Ezt a kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a 15. napon köteles teljesíteni.

Az adatkezelés célja a webáruházi és egyéb módon történő értékesítés kezelése, szerződéses kötelezettség teljesítése, a törzsvevő kedvezmények nyilvántartása, hírlevelek küldése a törzsvevői kedvezményekről, akcióinkról, és a készletváltozásokról, nyereményjátékokról annak érdekében, hogy az érdeklődők minél tájékozottabbak legyenek a webáruház életéről.
Az Adatkezelő a számviteli bizonylatokat a Profit Kereskedelmi Ügyviteli Rendszer használatával készíti (elérhetőség: www.profitszoftver.hu). A hatályos számviteli törvény értelmében rendszerünk online adatszolgáltatásra képes, internetes kapcsolaton keresztül 2018 július 1-től a NAV szerverrel kommunikál.  A törvény szerint szükséges személyes adatokat a rendszer megőrzi, de az adatok kezelése, a GDPR követelményeinek és jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelő az adathozzáférés szigorúan korlátozott. A papír alapú bizonylatokat 7 évig őrzi, és kizárólag számviteli célra használja. Ezt követően megsemmisíti.
Az ügyfeleink regisztrációjuk során önként adott hozzájárulása alapján adatkezelésre jogosult a Melina Bt mindenkori tulajdonosi köre és az általuk erre a célra kijelölt személy.

Adatkezelés módja:  A Melina  Bt az ügyfelei által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag saját admin rendszerében, vásárlói, törzsvásárlói nyilvántartásában, a vele együttműködő w6 info Bt ( 6720 Szeged Arany János u. 7) tárhely szolgáltató szerverein őrzi.
A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat lelkiismeretesen, bizalmasan kezeli, saját rendszerén belül titkosan őrzi, azt harmadik személy számára át nem adja. Minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatokhoz illetéktelen ne férjen hozzá, azok nyilvánosságra ne kerüljenek.
Kivétel: a Melina Bt a megrendelt termékek házhozszállításával kapcsolatban külső szolgáltatóval (futárszolgálat) működik együtt a nekik átadott személyes adatok: név, szállítási cím, telefonszám és áruérték a kézbesítés érdekét szolgáló elengedetlen adatat. Ezen adatok kezelésére a külső szolgáltató saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. (jelenleg: Magyar Posta)
Az Adatkezelő köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa tárolt személyes adatot az Illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezettség kötelezi. A hatósági adatkérések teljesítése előtt, minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll az adattovábbítás jogalapja. Az ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Ha ilyen adattovábbítás történik, erről az Adatkezelő haladéktalanul értesíti a Felhasználót.

A Melina Bt mint Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználó, következő belépésével elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit.
Az adatkezelés időtartama határozatlan idejű az Felhasználó ügyfelek által tett adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a már fentebb leírt adatkezelési cél megszűnéséig tart.  Felhasználó által tett hozzájárulás bármikor és indoklás nélkül visszavonható. Visszavonás esetén a Felhasználó nevét és minden egyéb személyes adatát Adatfelhasználó a nyilvántartásából haladéktalanul és visszavonhatatlanul törli, az adatokat a továbbiakban nem kezeli. Visszavonást a melina@melina.hu e-mail címen vagy bármely más elérhetőségen lehet bejelenteni.

Jogérvényesítési lehetőségek: Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel mindenekelőtt kereshető az Adatkezelő Melina Bt. aki a legnagyobb jóhiszeműséggel és egyezségre jutási szándékkal a legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt köteles eljárni és ennek eredményéről Felhasználót írásban értesíteni. E-mal cím: melina@melina.hu
Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok, vagy a Felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartása idézte elő.
Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. ; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap www.naih.hu

A felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Jelen Adatkezelési Nyilatkozat hatályba lépésének ideje: 2018. május 25.
A rendelet teljes szövege az alábbi linken olvasható:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/679 rendelete (2016.április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 98/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről